Branżowa Szkoła I Stopnia MCKK w Lubinie

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia dla młodzieży.

W trakcie trzech lat nauki w naszej Szkole, proponujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi z przedmiotów ogólnych uzyskując podstawową wiedzę o świecie oraz z przedmiotów zawodowych.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych), wynikających z wymagań kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniono zajęcia dające absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia MCKK w Lubinie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje:

 • w zawodzie górnik oraz ślusarz kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz z książeczką spawacza,
 • w zawodzie operator maszyn i urządzeń przeróbczych (przeróbkarz) kurs przygotowujący do egzaminu na operatorów wózków jezdniowych,
 • w zawodzie elektryk kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) – po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska świadectwo kwalifikacyjne SEP.

Dodatkowo poszczególne zawody w szkole branżowej objęte są patronatami:

 • zawód górnik i przeróbkarz patronat KGHM Polska Miedź SA,
 • zawód ślusarz patronat PeBeKa SA
 • zawód elektryk patronat KGHM Polska Miedź SA i Tauron Dystrybucja

Część praktycznej nauki zawodu zaplanowana została do realizacji bezpośrednio u pracodawców.
Uczniowie Szkoły zdają w trzeciej klasie egzamin z tzw. kwalifikacji zawodowej. Po ukończeniu nauki i pomyślnym zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje tytuł zawodowy.

Górnik eksploatacji podziemnejklasa patronacka KGHM

Górnik (podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny) jest pracownikiem zatrudnionym pod ziemią przy wydobywaniu kopaliny. Jest to wciąż atrakcyjny zawód, zarówno ze względu na tradycje naszego regionu i szacunek jakim darzy się osoby zatrudnione w tym trudnym zawodzie, jak i warunki zatrudnienia jakie oferuje największy pracodawca naszego regionu KGHM Polska Miedź S.A. oraz współpracujące z nim firmy. Górnicy wykonują prace udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne związane z wydobyciem kopaliny.

W procesie kształcenia uwzględniono zajęcia z zakresu technik spawalniczych, po zrealizowaniu których uczniowie przystępują do egzaminu praktycznego. Na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu, absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia MCKK w Lubinie, uzyskuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz z książeczką spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Klasy kształcące w zawodzie górnika objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zadnia egzaminu państwowego w kwalifikacji GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny. Osoba z kwalifikacjami górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskanymi w ramach szkoły branżowej I stopnia, może uzupełnić wykształcenie do zawodu technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych klasa patronacka KGHM

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych (przeróbkarz), to zawód, który polega na pozyskaniu z wydobytej rudy m.in. miedzi, cynku, ołowiu, żelaza. W procesie produkcyjnym operatorzy-przeróbkarze obsługują i naprawiają urządzenia sortujące, przesiewcze, osadzarki, odwadniarki, wyciągi odstawy kamienia, sprężarki, dmuchawy powietrza, urządzenia flotacyjne, odmulniki, przenośniki, kruszarki oraz urządzenia do pobierania prób.

Obsługujący maszyny i urządzenia operator ma za zadanie uruchamianie i ich zatrzymywanie zgodnie ze wskazaniami aparatury kontrolno-pomiarowej. W swojej pracy operator posługuje się różnego rodzaju przyrządami kontrolno-pomiarowymi, takimi jak termometry i manometry. Sprawdza stan techniczny urządzeń i raportuje przełożonym.

W przeróbce rud miedzi można wyróżnić następujące stanowiska pracy:

 • Flotator minerałów.
 • Młynowy minerałów.
 • Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud.
 • Odczynnikowy minerałów.
 • Sterowniczy urządzeń przeróbczych.
 • Suszarniowy minerałów.
 • Operator urządzeń kruszących i sortowniczych.
 • Separatorowy – maszynista urządzeń odwadniania koncentratu.

Praca operatora maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin odbywa się przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych, wśród pracujących maszyn i urządzeń. Może pracować w brygadzie lub indywidualnie.

Do podjęcia pracy operatora niezbędne jest wykształcenie zawodowe na poziomie szkoły branżowej. Operator może awansować na stanowisko brygadzisty lub kierownika zmiany, przy czym kierownikiem zmiany może zostać pracownik z kilkuletnim stażem i średnim wykształceniem  w tej specjalności.

Klasa powstała we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud i jest objęta patronatem “Kompetentni w branży”.

ZWR zatrudnia dobrze wyszkolonych operatorów maszyn i urządzeń przeróbczych, co zapewnia naszym absolwentom dobrą pracę w stabilnej firmie.

Ślusarz – klasa patronacka PeBeKa

Ślusarz to zawód, w którego zakres wchodzi głównie ręczna obróbka metali na zimno, mająca na celu wykonywanie różnych przedmiotów metalowych, montaż oraz naprawianie urządzeń technicznych. Współcześnie ślusarstwo jest na tyle rozwinięte, że kandydaci do pracy w zawodzie ślusarza w toku nauki lub późniejszej pracy zawodowej, mogą kształcić się i poszerzać doświadczenie w następujących specjalizacjach:

 • ślusarzy narzędziowych – wykonują narzędzia skrawające do metali, przyrządy i uchwyty obróbkowe oraz przyrządy do pomiaru i kontroli,          
 • ślusarzy monterów – wykonują montaż i końcową obróbkę elementów w produkcji jednostkowej,
 • ślusarzy mechaników – konserwują i naprawiają sprzęt mechaniczny.

Patronat nad zawodem ślusarza w naszej szkole objęła firma PeBeKa S.A., która funkcjonując w branży górniczej ma także spore potrzeby w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach ślusarz-spawacz. Współpraca z naszą Szkołą daje możliwość realizacji zajęć praktycznych właśnie w PeBeKa S.A.,  a samej firmie pozwala pokazać się przyszłym absolwentom jako odpowiedzialny i atrakcyjny pracodawca.

W procesie kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia MCKK w Lubinie obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych realizowanych w Szkole i praktycznych realizowanych w PeBeKa) wynikających z wymagań kształcenia w zawodzie uwzględniono zajęcia z zakresu technik spawalniczych, po zrealizowaniu których uczniowie przystępują do egzaminu praktycznego. Na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu, absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia MCKK w Lubinie, uzyskuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz z książeczką spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwent Szkoły w zawodzie ślusarz (uzyskiwany na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły oraz zdanych egzaminów z wymaganej kwalifikacji zawodowych). Tak przygotowany absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia w PeBeKa S.A. lub w innych zakładach przemysłu maszynowego i wydobywczego, czy w warsztatach samochodowych, na budowach, w firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego itp. W wyniku wprowadzonej reformy edukacji absolwent Branżowej Szkoły I stopnia może podjąć naukę w Szkole Branżowej II stopnia, po ukończeniu której, po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, może uzyskać tytuł technika mechanika. Dodatkowo po zakończeniu nauki w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskaniu świadectwa maturalnego może podjąć dalszą naukę na dowolnie wybranej uczelni.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus