Egzamin Zawodowy

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia w poszczególnych zawodach.

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzaminy w ramach szczegółowych harmonogramów ogłaszanych corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywają się w trakcie dwóch sesji: styczeń-luty oraz maj-czerwiec.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa zazwyczaj 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu na komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze CKE.‎

Część praktyczna dla większości kwalifikacji z zakresu szkoły branżowej I stopnia odbywa się w formie egzaminu z tzw. wykonaniem, czyli w formie zadania, w ramach którego należy wykonać określone czynności. W zakresie szkoły na poziomie technikum jest to zazwyczaj zadnie projektowe realizowane w formie pisemnej.

Pomocą w przygotowaniu się do egzaminów są także materiały udostępnione na stronie https://www.testy.egzaminzawodowy.info/ , gdzie pod nazwą każdego zawodu dostępne są testy z kluczem odpowiedzi, a także można pobrać arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Egzaminy zawodowe dla górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Zawód górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z kwalifikacji zawodowej

  • GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny.

Informator o egzaminie zawodowym

Egzaminy zawodowe dla elektryka

Zawód elektryka uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z kwalifikacji zawodowej

  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Informator o egzaminie zawodowym

Egzaminy zawodowe dla operatora maszyn i urządzeń przeróbczych

Zawód operatora maszyn i urządzeń przeróbczych uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z kwalifikacji zawodowej

  • GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Informator o egzaminie zawodowym

Egzaminy zawodowe dla ślusarza

Zawód ślusarza uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzamin z kwalifikacji zawodowej

  • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Informator o egzaminie zawodowym

Egzaminy zawodowe dla technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Zawód Technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

  • GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny.
  • GIW.10 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny.

Informator o egzaminie zawodowym

Egzaminy zawodowe dla technik elektryka

Zawód Technika elektryka uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Informator o egzaminie zawodowym

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus