Technikum MCKK w Lubinie

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w bezpłatnym, publicznym technikum dla młodzieży, gdzie oprócz obowiązkowych przedmiotów teoretycznych realizowanych zgodnie ze szkolnym planem nauczania oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie, prowadzone są również ciekawe zajęcia praktyczne, w tym praktyki zawodowe.

W trakcie nauki w naszej Szkole proponujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi z przedmiotów kształcenia ogólnego, przygotowujących do egzaminu maturalnego, oraz z przedmiotów zawodowych, z dużym naciskiem na praktyczne zajęcia, w trakcie których młodzież nabywa praktyczne umiejętności. Dodatkowo klasy kształcące w zawodzie technik górnik objęte są patronatem KGHM Polska Miedź SA, a klasy technik elektryk objęte są patronatem zarówno KGHM Polska Miedź SA, jak i Tauron Dystrybucja Oddział Legnica.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz praktyki zawodowej, wynikających z wymagań kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniono zajęcia dające absolwentom Technikum MCKK w Lubinie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje:

  • w zawodzie technik górnik kurs Operatora samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn z ruchomymi platformami w ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • w zawodzie technik elektryk kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) – po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska świadectwo kwalifikacyjne SEP.

W trakcie nauki uczniowie odbywają także praktyki zawodowe realizowane we współpracy z pracodawcami z regionu. Niezwykle ważnym elementem procesu dydaktycznego są egzaminy z kwalifikacji zawodowych, przeprowadzane zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej wybranego zawodu, których zdanie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu zawodowego.

Technik Górnik – klasa patronacka KGHM

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (technik górnik) planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa rud oraz górnictwa solnego. Nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Podstawą nauki w tym zawodzie jest uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji zawodowej. Dlatego jako zawód dwu kwalifikacyjny wymaga zdania egzaminu państwowego najpierw w kwalifikacji GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny, a następnie z kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny.

W procesie kształcenia uwzględniono także zajęcia z zakresu Obsługi maszyn i urządzeń górniczych, których ukończenie daje absolwentowi Technikum MCKK w Lubinie podstawę do uzyskania uprawnień Operatora samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn z ruchomymi platformami w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Klasy kształcące w zawodzie technik górnik od roku 2018/2019 objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A.
Absolwenci tego kierunku w zależności od realizowanej specjalności mogą podjąć pracę: w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach rud i soli, biurach projektów lub instytucjach naukowo-badawczych.

Technik Elektryk – klasa patronacka KGHM oraz TAURON DYSTRYBUCJA

Technik elektryk montuje sieci elektryczne oraz urządzenia elektryczne i kontroluje ich pracę. Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska.

Elektryk monter – konserwator sieci elektrycznej zajmuje się kładzeniem i podłączaniem kabli oraz urządzeń elektrycznych (np. urządzeń oświetlenia elektrycznego, urządzeń elektrotermicznych, elektrycznych urządzeń napędowych, instalacji elektryczno-energetycznej do 1 kV itp.), a także późniejszym nadzorem i ewentualnymi naprawami.

Kolejne stanowisko to technik elektryk nadzorujący i konserwujący instalacje elektryczne stanowisk pracy. Osoba wykonująca te zadania jest pracownikiem przedsiębiorstwa produkcyjnego i czuwa nad pracą specjalistycznych urządzeń elektrycznych. Praca na tym stanowisku wymaga odbycia specjalistycznego przeszkolenia w obsłudze i naprawach danego urządzenia, prowadzonego zwykle przez samego producenta urządzenia.

Technik elektryk-elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń elektrycznych zajmuje się nadzorem pracy urządzeń elektroenergetycznych oraz kontrolą (m.in. pomiarową) przekaźników zabezpieczających te urządzenia. Osoba zatrudniona na stanowisku elektromontera pogotowia elektroenergetycznego interweniuje w trakcie awarii elektrycznych i ma za zadanie naprawę zgłoszonych usterek.

Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną (budynki mieszkalne, usługowe, obiekty przemysłowe, teren otwarty).

W procesie kształcenia uwzględniono zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1). Po zdaniu egzaminu, absolwent Technikum MCKK w Lubinie, uzyska świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP).

Klasy kształcące w zawodzie technik elektryk od roku 2019/2020 objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A. oraz TAURON DYSTRYBUCJA.

Podstawą nauki w tym zawodzie jest uzyskanie w pierwszej kolejności kwalifikacji w zawodzie elektryka. Dlatego, jako zawód dwu-kwalifikacyjny wymaga zadnia egzaminu państwowego najpierw w kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, a następnie z kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus