Polityka prywatności i RODO Zespołu Szkół MCKK w Lubinie

Zespół Szkół MCKK przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ich ochrony.

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich osób, w tym odwiedzających nasze strony internetowe, które mogą, ale nie muszą być uczniami Zespołu Szkół MCKK.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, będzie więc na bieżąco aktualizowana. Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze informacje mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

I. Przydatne dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół MCKK w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin, dla którego organem prowadzącym jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie – spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129561, REGON 390141468, NIP 692-000-17-80.

Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Marka Temeckiego dostępnego pod adresem mailowym: iod@zsmckk.onmicrosoft.com lub numerem telefonu 887 380 086 lub adresem pocztowym: ZSMCKK w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin.

II. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

Dane pozyskujemy od uczniów i ich rodziców na etapie rekrutacji do Szkoły i przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Nie udostępniamy jakichkolwiek danych podmiotom trzecim. Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw lub jeśli będzie to podyktowane ogólnym interesem publicznym. W takich przypadkach Zespół Szkół MCKK zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Stosujemy zasadę minimalizacji danych – nie zbieramy ich więcej niż potrzebujemy. Zawsze wymagamy od podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Źródło Twoich danych osobowych:

  • dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach,
  • gromadzenie plików cookies.

Dla celów analitycznych.

Łączymy dane uczniów na potrzeby sporządzania analiz i raportów, w tym sprawozdań statystycznych.

III. Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej pisemnej dyspozycji w siedzibie Zespołu Szkół MCKK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej. Zespól Szkół MCKK w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Zespół Szkół MCKK może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

IV. Informacje dodatkowe.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje naszej Polityki.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 3 marca 2021 r.

logo Fundusze Europejskie
logo Fundusze Europejskie
logo RP
logo Dolny Śląsk
logo UE
logo Erasmus